ดอยคำ ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม

ดอยคำ ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟ้าหลวง ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ Learning ให้ Loving วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ พื้นที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และชุมชนบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยดอยคำ ได้พานักศึกษาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถานีอนามัยพระราชทาน พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช และชุมชนบ้านยาง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับ ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสังคม ภายใต้แนวคิด วิถีสีเขียว ชีวิตสัมพันธ์ นวัตกรรมที่ยั่งยืน เผยแพร่ไปยัง บุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ

ควบคู่กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อย่อยที่ 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ