ดอยคำ ศึกษาดูงาน TBCSD Trip ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ดอยคำ ศึกษาดูงาน TBCSD Trip ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสาวกาญจนา สัตย์ซื่อ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรม TBCSD Trip สัญจรศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก้าวใหม่ของความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต ณ จังหวัดนครราชสีมา

โดยได้เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Powerhouse) และเป็นแบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมทั้ง ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน และได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ สถานีวิจัยลำตะคอง หน่วยงานในสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิก TBCSD ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกัน ภายใต้แนวคิด “วิถีสีเขียว” นวัตกรรมที่ยั่งยืน และชีวิตสัมพันธ์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร และการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน