ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9-พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในพื้นที่ตำบลแม่งอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ผูกข้อไม้ข้อมือและรับพรจากตัวแทนผู้อาวุโสในชุมชนบ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของที่ระลึก ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร