ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “โครงการตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ดอยคำ ร่วมงานเสวนา “โครงการตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท ในภาคเอกชนไทย (CAC) ในงานเสวนา “ตลาดทุนร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน” กลุ่มธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการเกษตร บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจัดขึ้นโดย แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15  มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงเสวนา มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการดำเนินการ แนวทางการป้องกัน และนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้กล่าวเชิญชวนคู่ค้าที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมเป็นพี่เลี้ยง สำหรับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกฯ ไปด้วยกัน เพื่อลดช่องว่างการทุจริตคอร์รัปชัน ในสังคมต่อไป