“ดอยคำ” ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal”

“ดอยคำ” ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายภายใต้หัวข้อ “Upcycling Food Byproduct : A Sustainable Solution for Your Next Meal” ในงาน การประชุมวิชาการโภชนาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน “Nutrition for Equity and Sustainability” ณ ห้อง GH201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีการกล่าวถึงปัญหาการเกิดขยะอาหาร ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข ทำให้เกิดแนวคิดอัพไซเคิล หรือ อัพไซคลิ่งอาหารเหลือทิ้ง ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคทั่วโลก โดยคำว่า Upcycle มาจากคำว่า Upgrade + Recycle คือ การนำเอาวัตถุดิบหรือาหารที่เหลือทิ้ง (waste) จากกระบวนการผลิตมาทำให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่า ด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ยึดมั่นในการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามศาสตร์แห่งพระราชาผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมแกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว : เป็นการนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  2. โครงการถ่านอัดแท่งจากเมล็ดบ๊วย : เมล็ดบ๊วยเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาแปรรูปเป็นถ่านหุงต้ม
  3. ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากกากมะเขือเทศ : นำกากมะเขือเทศที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมะเขือเทศมาใช้ในการหมักปุ๋ยมูลไส้เดือน สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
  4. โครงการการใช้ประโยชน์จากเถ้ากะลาปาล์ม แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย คือ ผลิตเป็นอิฐบล็อกทางเดิน และนำมาเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยเพื่อปรับ pH ในดิน
  5. งานวิจัยทดลองสกัดสาระสำคัญจากกากวัตถุดิบหรือของเหลือทิ้ง : เป็นการนำกากวัตถุดิบหรือของเหลือทิ้งมาทดลองวิจัยเพื่อสกัดสาระสำคัญและนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เพื่อคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์