โรงงานหลวงฯ ร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงงานหลวงฯ ร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ร่วมกิจกรรม

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ เต่างอย) จ.สกลนคร