กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยี่ยมร้านดอยคำ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยี่ยมร้านดอยคำ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ณ สวนลุมพินี
ในการนี้ ทรงเยี่ยมร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านมูลนิธิศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ร้านโครงการพระดาบส ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก รวมถึงร้านดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ดอยคำ” สนับสนุนนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริและสินค้าโอทอป ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

“ดอยคำ” สนับสนุนนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริและสินค้าโอทอป ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

จากมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายในประเทศไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ สินค้าโอท้อป เพื่อเป็นของขวัญและของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ระดับชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนนั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรรมในเมืองไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนนโนบายมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อนำมาแปรรูปโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรไทย ตามวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยศาสตร์แห่งพระราชาอย่างยั่งยืนมากว่า ๔๖ ปี
ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยการสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่มาจากผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ โดยสามารถสั่งซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา ร้านโครงการหลวง ร้านตัวแทนจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
 ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษจากดอยคำ
o ผ่านช่องทาง LINE@: http://bit.ly/2QbPLrC,
o INSTAGRAM: http://bit.ly/2Q9Ql9,
o TWITTER: http://bit.ly/2CvImkg
o www.doikham.co.th

ดอยคำ สนันสนุนโครงการภาพวาดระบายสีเยาวชนและโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

ดอยคำ สนันสนุนโครงการภาพวาดระบายสีเยาวชนและโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทนานมี ต่อเนื่องเป็นปี ๓ โดยมุ่งหวังกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความสนใจ และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่เยาวชน รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านศิลปะของกลุ่มศิลปินและประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้ ได้ส่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนชมผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมรับโล่ที่ให้กับผู้สนับสนุนในครั้งนี้ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่แก่ผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับภาพผลงานศิลปะจากรางวัลสนับสนุนพิเศษ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ชื่อผลงาน บ้านฉัน โดย นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ นักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ระลึก

ดอยคำ ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ดอยคำ ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย