ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ดอยคำ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสารารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 กรุงเทพมหานคร มาให้คำแนะนำ วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ “ดอยคำ” ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอพยพนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566

ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสาวเพ็ญแข ฐิตะกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจค้าปลีก ร่วมงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566” ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการทรงงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี

ภายในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566” ครั้งที่ 12 ดอยคำ ได้นำผลิตภัณฑ์ไอซ์ป๊อป (ICE POP) น้ำมะเขือเทศสูตรใหม่ (Beauty Tomato Collection) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาวางจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีร้านในโครงการส่วนพระองค์ ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านพึ่งพา ร้านโครงการหลวง ร้าน PAfé ร้านค้ากิตติมศักดิ์ ร้านภริยาเหล่าทัพ ร้านภาคีเครือข่าย และร้านดังจากโลกออนไลน์มาวางจำหน่าย มากกว่า 200 ร้านค้า โดยงานจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี (สายอีสาน) ประจำปี 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน พัฒนาวัดรอบโรงงานหลวงฯ ตามหลักการบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ (บ-ว-ร-ร)

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : ที่ จ.สกลนคร ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 : ที่ จ.บุรีรัมย์ ฅนดอยคำร่วมกิจกรรม “กฐินสามัคคีดอยคำ” ปี 2566 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด ณ วัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงฯ ที่ 4 (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน

ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

ดอยคำ บรรยายความรู้นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิคภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “ดอยคำโมเดล” เป็นกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามคำสอนของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) มาประยุกต์ปรับใช้ในการทำงาน

ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของดอยคำ ที่คำนึงด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการลดใช้พลังงาน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการแปรรูป สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ICE POP จนคว้ารางวัล “Creative Sustainable Product Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์ประจำวิชาเป็นอย่างมาก พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ถาม-ตอบ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

เชิญร่วมสร้าง “คนดีรักษ์โลก” กับโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 2567

เชิญร่วมสร้าง “คนดีรักษ์โลก” กับโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 2567

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชวนส่งคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ Pathway to Net Zero : Our Common Home (V1.0)
ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมโลห์เกียรติยศ และของรางวัลอีกมากมาย

กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com

SCGC เยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

SCGC เยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาการดำเนินงานด้านการเกษตรของดอยคำ โดยนำเยี่ยมชมโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม พร้อมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของพืชแต่ละชนิด

การควบคุมอุณหภูมิสำหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในโรงเรือน ตลอดจนการเก็บผลผลิต ขั้นตอนการผลิต และระบบการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals : SDGs) และพันธกิจองค์กรในหัวข้อ ยึดมั่นองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเผยแพร่ให้เกิดเป็นต้นแบบการในปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากลโลก ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566

ยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษายุวมัคคุเทศก์ ประจำปี 2566 เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาและเรียนรู้เชิงเกษตรในด้านต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) พร้อมด้วยฅนดอยคำร่วมสังเกตการณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ดอยคำ มุ่งสู่ Net Zero และ Sustainable Products พร้อมร่วมเสวนาในงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S”

ดอยคำ มุ่งสู่ Net Zero และ Sustainable Products พร้อมร่วมเสวนาในงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S”

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” พร้อมเสวนากับหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ “กินดี...กินแบบไหนให้ดีกับทั้งเราและโลก” พร้อมนำเสนอความยั่งยืนในแบบฉบับของตนเอง ที่ทำให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน โดยมี นายวิชิต อะนะเทพ Managing Director Pataya Food Group นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม GC และพันโทหญิง ชลรัศมี งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ได้ร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืนที่จะมาสร้างแรงกระเพื่อมในการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living ให้ทุกคนได้สัมผัสนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero และ Sustainable Products เพื่อตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นอาทิ กิจกรรม "แกะ ล้าง เก็บ" ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว จากดอยคำ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจากพลาสติก หรือขวด rPET จากเนสท์เล่และเป๊ปซี่ สินค้าแฟชันรักษ์โลก UPTOYOU ไอเดียการสร้างสรรค์ผลงานที่ผลิตด้วยนวัตกรรมเส้นใยจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วโดยการนำไป Upcycling 100% จากแบรนด์คนรุ่นใหม่กว่า 20 คอลเล็กชัน และกิจกรรม Workshop Plastic Funtastic ที่เปลี่ยนฝาขวดพลาสติก เป็นพวงกุญแจสุดเก๋พร้อมตะลุยเขาวงกตสำหรับเรียนรู้การสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาก GC

สามารถรับชมบรรยากาศงานเสวนาเพิ่มเติมได้ที่

https://www.youtube.com/live/Te7_IOKa2RI?si=wGY1pZhh3wqgypnw

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2566
“วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9
พระผู้ทรงก่อตั้ง “ดอยคำ” ด้วยพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ ชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวบ้าน บ้านทุ่งจำลอง บ้านใหม่ทุ่งเจริญ และบ้านใหม่หลวง พัฒนาวัดทุ่งจำลอง ทำความสะอาดวัด และตัดหญ้าเส้นทางโรงเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย พระราชทาน ตำบลป่าซาง พร้อมด้วยคณะชาวบ้าน และผู้นำชุมชนบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดป่าห้า มีการขัดกำแพงวัด กวาดใบไม้ ถอนหญ้าบริเวณสนาม และพัฒนาศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ กำนันตำบลเต่างอย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 หัวหน้าคุ้มต่างๆ ในบ้านนางอย และชาวบ้านนางงอย-โพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023” อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน

ในปี 2566 นี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ถือเป็นการตอกย้ำว่า โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ที่ต้องการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและอยู่คู่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน