ดอยคำ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ปูนซิเมนต์ไทย

ดอยคำ สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ แด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ปูนซิเมนต์ไทย

เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายสังคมและการพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการเป็นจิตอาสาบริการน้ำผลไม้ดอยคำ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล จิตอาสา และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) อาคาร 30 ดี เมื่อเร็วๆ นี้