โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19
จากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบมายังภาคประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภค- บริโภคทั้งหลาย เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากการซื้อสินค้า
ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานความสะอาดมาโดยตลอด จึงได้ยื่นเรื่องต่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชน และเป็นผู้จัดทำมาตรฐานสินค้าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง “IPHA” (Industrial and Production Hygiene Administration) โดยมีเป้าหมายให้โรงงานรับรองตนเอง หรือที่เรียกว่า self-declaration ระดับการสร้างมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังเป็นการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากรตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยจาก COVID-19 ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ของ ดอยคำ ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3  (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับการรับองตามมาตรฐาน IPHA ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
จึงมั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความเป็นบริษัทต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน และผลผลิตของเกษตรกรไทย