สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ ”ดอยคำ”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามาเยี่ยมชมกิจการ ”ดอยคำ”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายสังคมและการพัฒนาพร้อมด้วยฅนดอยคำ ให้การต้อนรับ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการเยี่ยมชมกิจการ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ลำดับที่ 1 ตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เพื่อสังคม 2 ข้อ ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากลุ่มชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ และการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ตามหมวดที่ 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม มาตรา 12 กำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องรายงานผลลัพธ์ด้านสังคมจากการดำเนินงานเพื่อสังคมยื่นต่อ สวส. ประจำทุกปีเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้ และนำไปพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสัคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป