ดอยคำ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10

ดอยคำ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ณ ตึกถาวรวัตถุ (ตึกแดง) สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “โครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด : สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10” ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับดอยคำโมเดล ที่ฅนดอยคำน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามคำสอนของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อสังคม จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติภายในงานเป็นอย่างมาก