ดอยคำ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจเกษตรกร และชุมชนสำคัญรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง

ดอยคำ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจเกษตรกร และชุมชนสำคัญรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจเกษตรกร และชุมชนสำคัญรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 4 แห่ง กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับความร่วมมือนี้ ดอยคำ และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางานวิจัย งานด้านสังคมของบริษัทฯ ให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ และสังคม ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป