โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอฝาง (พชอ.ฝาง) ครั้งที่ 2/2566

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอฝาง (พชอ.ฝาง) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอฝาง (พชอ.ฝาง) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมมีแผนการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ พัฒนาด้านสุขภาพ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้านวัฒนธรรม พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการเกษตร รวมไปถึงการกำหนดคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละด้าน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ติดตามปัญหาและความต้องการของชุมชนในอำเภอฝาง