“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

“กฐินดอยคำ 2565” ณ วัดซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 : ที่ จ.บุรีรัมย์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดกิจกรรม “กฐินและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2565 ภายใต้ “โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงระบบสาธารนูปโภคให้แก่ วัดซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน โดยมี นางพิมพ์ลดา บุญลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า เป็นผู้ถวายผ้ากฐิน

พร้อมกันนี้ “ดอยคำ” ได้สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

“ดอยคำ” ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญกฐินดอยคำในปี 2565 นี้