“ดอยคำ” นำเสนอเรื่อง “รับเงินให้ปลอดภัย ห่างไกลการสูญหาย…”

“ดอยคำ” นำเสนอเรื่อง “รับเงินให้ปลอดภัย ห่างไกลการสูญหาย…”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอเอกสารควบคุมภายในปี 2564 ฉบับที่ 5 เรื่อง “รับเงินให้ปลอดภัย ห่างไกลการสูญหาย…” เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการรับเงินให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และมีความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนที่ช่วยลดความสูญหายของเงิน ภายใต้การดำเนินงานของ “ดอยคำ”