ผลิตภัณฑ์ตรา “ดอยคำ” ของโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) ได้รับการรับรอง “การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” (ฉลากลดคาร์บอน) อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ตรา “ดอยคำ” ของโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง)  ได้รับการรับรอง “การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” (ฉลากลดคาร์บอน) อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (17 ธันวาคม พ.ศ.2564) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตร ฉลากลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ และได้รับการรับรอง ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ในงาน “พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม” จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ น้ำดื่ม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง และบ๊วยหวานอบนุ่ม โดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้าตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใช้ และการจัดการหลังการใช้ โดย LCA ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-equivalent)

“ดอยคำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล พร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อม”