ดอยคำ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงาน

ดอยคำ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงาน

วันนี้ (10 ธันวาคม พ.ศ. 2564) เจ้าหน้าทีและพนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

เป็นการเตรียมความพร้อมให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง ให้คำแนะนำ พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเบื้องต้น วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ “ดอยคำ” ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555