“ดอยคำ” นำเสนอความรู้เรื่อง “จัดหา จัดจ้าง จัดให้…”

“ดอยคำ” นำเสนอความรู้เรื่อง “จัดหา จัดจ้าง จัดให้…”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอเอกสารควบคุมภายใน ปี 2564 ฉบับที่ 4 เรื่อง “จัดหา จัดจ้าง จัดให้…” เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความถูกต้องและจัดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการทำงานของ “ดอยคำ”