“ดอยคำ” ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)”

“ดอยคำ” ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)”
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอเอกสารควบคุมภายในปี 2564 ฉบับที่ 2 เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)” ชี้แจงพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ “ดอยคำ”