8 สิงหาคม 2564 ครบรอบก่อตั้ง 27 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

8 สิงหาคม 2564 ครบรอบก่อตั้ง 27 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เนื่องในวันครบรอบ 27 ปี การจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กร

ภาคธุรกิจที่ดำเนินการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน

ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน จวบจนปัจจุบัน

ฅนดอยคำ ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง พร้อมใจกันทำบุญ และร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดภายในโรงงานหลวงฯ

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่
ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิโรงงานหลวงฯ
และคลังสินค้า พร้อมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์
ณ วัดทุ่งจำลอง
โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย
ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดป่าห้า
โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร
ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดนางอย
และทำความสะอาดภายในโรงงานหลวงฯ