โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ดำเนินมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ดำเนินมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย ULV (Ultra Low Value) ที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ ขนาดเม็ดน้ำยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานการลอยตัวของน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศ พร้อมใช้น้ำยาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Grade) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและการบริการของดอยคำ ให้มีความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดอยู่เสมอ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามควบคุม ป้องกัน อย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ