ดอยคำ ร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เปลี่ยนมาใช้หัวกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลของกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีดอยคำ

ดอยคำ ร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เปลี่ยนมาใช้หัวกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลของกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีดอยคำ
ดอยคำ ร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เปลี่ยนมาใช้หัวกระดาษจดหมายและซองจดหมายที่ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลของกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีดอยคำ ในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว เพื่อรณรงค์การนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีมารีไซเคิลตามแนวทาง Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ
โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล แยกเยื่อกระดาษ และเศษฟรอยด์กับพลาสติก ก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมาย อาทิ “พาเลทดอยคำ” ที่นำกลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง “กรวยจราจร” เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึง “กระดาษรักษ์โลก” และอีกมากมาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย สร้างโลกสีเขียวพร้อมรับส่วนลด* ในการซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. แกะ กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ที่ดื่มแล้ว
2. ล้าง กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า
3. เก็บ กล่องเครื่องดื่มยูเอชที แล้วนำมาส่งให้ดอยคำได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา

เงื่อนไข*
1.โปรโมชันนี้เฉพาะกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ทุกขนาดที่ แกะ ล้าง เก็บ แล้วเท่านั้น
2. แสดงกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ดอยคำ ที่ “แกะ ล้าง เก็บ” เมื่อชำระเงิน โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ดอยคำ ทุกขนาด มีมูลค่า ๑ บาท โดยจำกัดส่วนลดเพิ่มสูงสุด ๕ บาท ต่อ ๑ ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า ๑๒๐ บาทขึ้นไป ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า