พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ทาขนมปังดอยคำ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ทาขนมปังดอยคำ
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผลิตภัณฑ์ดอยคำ และร่วมกิจกรรมการทำ “ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังดอยคำ” โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้สาธิต
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดาริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MUSEUM)
ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ได้ที่หมู่บ้านยาง เลขที่ 72 หมู่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่