ฅนดอยคำ ร่วมรักษ์โลกในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ตลอดเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

ฅนดอยคำ ร่วมรักษ์โลกในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ตลอดเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ดำเนินกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกิจกรรมด้วยการนำกล่อง แกะ ล้าง เก็บ มาแลกกระถางต้นไม้รักษ์โลกที่ผ่านการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) มาจากกล่องยูเอชทีที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ต่อเนื่องจากงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ 14 องค์กรด้วยกัน
สำหรับกิจกรรมนี้ มีเจ้าหน้าที่และพนักงานจาก สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ให้ความสนใจ นำกล่อง ยูเอชที ตราดอยคำ ที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) ข้อย่อยที่ 12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกันการลดปริมาณการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่
ผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ได้ด้วยการนำกล่อง ยูเอชที ตราดอยคำ มาแลกรับส่วนลด หรือนำกล่อง ยูเอชที ยี่ห้อใดก็ได้ นำมาบริจาคได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา (ยกเว้นร้านครอบครัวดอยคำ)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://bit.ly/3OCLw6r
Facebook: https://bit.ly/3tUusR8

ดอยคำ จับมือ 14 องค์กรปั้นโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง สร้างความยั่งยืนในสังคมไทย

ดอยคำ จับมือ 14 องค์กรปั้นโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง สร้างความยั่งยืนในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมมือกับ 14 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

ไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เต็ดตราแพ้ค
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
เบสท์โพลิเมอร์
แอดวานซ์แมท
อำพลฟูดส์
เอสไอจี
คอมบิบล็อค
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)

ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนำร่อง คือ “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องยูเอชที ตราดอยคำ โดยภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนำกล่องยูเอชที ถุงน้ำยาล้างไต และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นวงจรไม่รู้จบแทนการผลิตใช้แล้วทิ้งซึ่งเรามีส่วนในการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness)

สำหรับโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” แต่ละภาคีเครือข่าย มีบทบาทในการดำเนินการแตกต่างกันไป แต่ล้วนมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยมีโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เป็นการแสดงออกและเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยในอนาคตต่อไป

ภายในงานได้จัดนิทรรศการ “สร้างโลกสีเขียว” ชมนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling) จากกล่อง แกะ ล้าง เก็บ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กู้โลกที่น่าสนใจ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ กรวยจราจร พาเลทดอยคำ กระถางต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคนำกล่องยูเอชทีที่ผ่านกระบวนการแกะ ล้าง เก็บ มาแลกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือแลกผลิตภัณฑ์พรีเมียมของดอยคำและของภาคี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการรวบรวม การจัดเก็บ การออกแบบ การแปรรูป รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปไปยังภาคีเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก่สังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

6 มิ.ย.นี้ ดอยคำชวนร่วมงานเปิดตัว “โครงการสร้างโลกสีเขียว”

🤝 ดอยคำ จับมือกับภาคี 14 หน่วยงาน
ตั้งเป้าหมายในการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีเพื่อก้าวสู่โลกสีเขียวไปด้วยกัน

🌳 ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

🎞 ณ ลานกิจกรรมพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

🍃 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

📹 ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สร้างโลกสีเขียว
ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจคลิก : https://bit.ly/3zkws8M

#สร้างโลกสีเขียว #แกะล้างเก็บ #ดอยคำ

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ฅนดอยคำประจำสำนักงานใหญ่ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงอีกด้วย

ดอยคำ เปิดห้องสแน็คบ็อกซ์ บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รองรับโอกาสพิเศษ

ดอยคำ เปิดห้องสแน็คบ็อกซ์ บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รองรับโอกาสพิเศษ

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดพื้นที่ห้องสแน็คบ็อกซ์ เพื่อรองรับการผลิตชุดอาหารว่าง สำหรับลูกค้าที่สนใจหาชุดอาหารว่าง ไว้ใช้ในโอกาสพิเศษ ณ ห้องสแน็ดบ็อกซ์ อาคารฮอลลีวูดสตรีท (อาคารดอยคำ 3) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สนใจสั่งซื้อ ล่วงหน้าได้ที่

Line OA: @Doikhamsnackbox

โทรศัพท์: 097-218-1631

ดอยคำ คว้ารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ดอยคำ คว้ารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy?” โดย “ดอยคำ” ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม” โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับการมอบรางวัล 2022 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “new fine line” โดยนิตยสารแบรนด์เอจ นิตยสารชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคภายใต้โครงการ Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy ที่ดำเนินมานานกว่า 20 ปี

สามารถรับชมบรรยากาศการรับรางวัลได้ทาง https://fb.watch/d5AgTH0FcM/

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ “เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว” แก่ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์โควิด – 19

ดอยคำ มอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ “เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว” แก่ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์โควิด – 19

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนางสาวธนัญญ์พร วิทยากิตติพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” และ "เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว" มูลค่ารวม 453,024.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) ให้กับสภากาชาดไทย โดยมีคุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้ป่วยโควิด – 19 ของสภากาชาดไทย

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นการเสริมสิริมมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ :
เจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแบ่งออกเป็น 2 จุดสรงน้ำพระ คือ ภายในโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มดอยคำไปมอบ ให้แก่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย :
นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน ณ หมู่บ้านป่าห้า เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวนีปี๋ใหม่เมือง) 2565

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร :
เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ 2565

นอกจากนี้ ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส ร่วมใจทำความสะอาด พื้นที่บริเวณภายในและรอบโรงงานหลวงฯ ให้มีความสวยงาม และสะอาดตา

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

ดอยคำ สรงน้ำพระพุทธรูป-พระบรมรูปล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย ณ โรงอาหาร ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

“ข้าวแช่ดอยคำ สำรับไทยอย่างรักษ์โลก”

“ข้าวแช่ดอยคำ สำรับไทยอย่างรักษ์โลก”

ต้อนรับฤดูร้อนปีนี้ด้วย “ข้าวแช่ ดอยคำ” ภูมิปัญญาการรับประทานอาหารแบบฉบับไทยที่รังสรรค์อาหารคลายร้อน
เปิดฤดูร้อนนี้ “ดอยคำ” ชวนคุณเปิดประสบการณ์ข้าวแช่ที่ปรับปรุงจากตำรับโบราณ ที่พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ขั้นตอนการทำที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด จนได้ข้าวแช่เลิศรส อร่อย สดชื่น

1 สำรับ สามารถรับประทานได้ 1 ~ 2 คน ประกอบด้วย
1. ข้าวขัด เมล็ดเรียวสวยจากข้าวหอมมะลิ ที่มีกลิ่นหอมของข้าวอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ในน้ำลอยมะลิและกระดังงาที่ลนไฟจนหอมชื่นใจ
2. ลูกกะปิ จากส่วนผสมและขั้นตอนการทำที่ละเมียดละไมเป็นพิเศษจนได้ลูกกะปิรสหวานเค็มอย่างลงตัว มีกลิ่นหอมของกะปิเคยแท้ จากทะเลหัวหิน
3. พริกสอดไส้หมูและกุ้ง ที่มีกลิ่นหอมของพริก ด้วยกรรมวิธีการทำเฉพาะตามตำรับโบราณ มีรสปะแล่มเผ็ดนิดๆ และหั่นเป็นคำๆ เมื่อทานพร้อมกับไส้ที่ปรุงและนวดจนได้ที่ จะทำให้พริกหยวกสอดไส้ ที่แตกต่างจากตำรับอื่นๆ ตามท้องตลาด
4. พริกแห้งบ้างช้างที่คัดพริกเม็ดสวย มีรถเผ็ดบางๆ สอดไส้ปลายี่สก ที่ให้เนื้อสัมผัส และรสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัว อีกหนึ่งตำราที่หารับประทานยาก
5. หัวไชโป๊วผัดน้ำตาลโตนดกับหัวกะทิ ความหวานหอมของน้ำตาลโตนดกับความหอมมันจากกะทิสด ที่นำมาผัดกับหัวไชโป๊วซอยฝอย ให้รสชาติหวานแซมเค็มกลมกล่อมตรึงใจ
6. หอมแดงศรีสะเกษยัดไส้ปลาช่อนแห้ง ความหอมฉุน และรสหวานบางๆ ของหอมแดงเมื่อนำมายัดไส้ด้วยปลาช่อนนาตัวใหญ่ๆ ตากแห้งจากตำบลแม่ลา ก่อนนำไปย่างบนเตาถ่านจนได้หอม แล้วนำมาตำให้เนื้อปลาปุย ฟู ก่อนนำไปผัดกับเครื่องต่างๆ ปรุงรส แล้วจึงนำมายัดไส้หอมแดง แล้วจึงน้ำไปชุบแป้งตำรับโบราณแท้ๆ ทอดจนกรอบ อร่อย
7. หมูสับปลากุเราชุบไข่ทอด ด้วยส่วนผสมของหมูสับและปลากุเราหอม ที่บรรจงทำตามตำราชาวประมงพื้นบ้าน แล้วนำมาย่างเตาถ่านจนหอม แกะเอาแต่เนื้อ นำมาคลุกกับหมูสับที่ได้สัดส่วนกำลังดี ให้ได้รสชาติเค็มและกลิ่นหอมปลากุเรากรุ่นอยู่ในปาก ก็จะเป็นกับข้าวแช่ที่มีรสต่างจากกับข้าวแช่ อื่นๆ
8. หมูฝอย หรือ เนื้อฝอย เมนูที่ขาดไม่ได้สำหรับสำรับข้าวแช่ หมูฝอยและเนื้อฝอยนุ่มหนึบเป็นเอกลักษณ์ โรยด้วยหอมเจียวหอมๆ
ตัดเลี่ยนด้วยแตงกวา หรือ มะม่วงดิบ เติมความสมบูรณ์แบบของข้าวแช่มื้อนี้ด้วยกระชายสดแนมลูกกะปิ ได้อรรถรสความสดชื่นในช่วงฤดูร้อนนี้ได้เป็นอย่างดี

ภูมิปัญญาของคนโบราณจะทานกระชายสดแนมข้าวแช่ เพราะเมื่อรับประทานข้าวแช่ จะทำให้เกิดลมในท้องมาก จึงใช้กระชายช่วยขับลม

การรับประทานข้าวแช่ที่ถูกธรรมเนียม คนโบราณจะตักกับข้าวเข้าปาก แล้วจึงตักข้าวแช่ทานตาม จะไม่เอากับข้าวแช่ทั้งมวลใส่ลงในชามข้าว เพราะกับข้าวแช่เป็นเครื่องทอดเป็นส่วนใหญ่ ถ้าตักใส่ชามแบบทานข้าวต้มกุ๊ย ก็จะทำให้น้ำมันลอยหน้าชามข้าวเมื่อเจอกับน้ำเย็น ทำให้ไม่น่าทาน

รักษ์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีนี้ ดอยคำเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่สำรับ “ข้าวแช่” ด้วยกล่องกระดาษรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แทนการใช้ถาดพลาสติกเพื่อลดการใช้พลาสติกตามแนวคิด “ดอยคำ วิถีสีเขียว” ที่มุ่งเน้นปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ข้าวแช่ดอยคำ ราคาชุดละ 500 บาท

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ คุณโจ้ โทร. 063 905 5940 หรือ คุณนุ้ย โทร. 065 940 2461

�รอบการจัดส่ง (ราคาค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง หรือสามารถมารับที่ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี)
• รอบ 7 เมษายน 2565 ปิดรับออเดอร์ 6 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
• 25 เมษายน 2565 ปิดรับออเดอร์ 24 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
• 28 เมษายน 2565 ปิดรับออเดอร์ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
• 27 พฤษภาคม 2565 ปิดรับออเดอร์ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

#ดอยคำ #ข้าวแช่ดอยคำสำรับไทยอย่างรักษ์โลก