คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดอยคำ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดอยคำ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

“ดอยคำ” ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) จึงเป็นที่มาของ โครงการ “รวมพลังสร้างโลกสีเขียว” กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนกลายเป็น “แผ่นอีโคบอร์ด” นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้เทียม” กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ และมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๙๐๐ กิโลกรัม และสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๑๕๐ ตารางเมตร

แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำเมื่อปี 2561 ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์จุดกำเนิดดอยคำเส้นทาง แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ให้กำเนิดดอยคำ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแก่สถานการศึกษาและสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอฝาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านยาง เป็นหนึ่งในสถานการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ โดยนำมาสร้างแหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนร่วมกับดอยคำ

“ดอยคำ” งดรับแก้วส่วนตัวชั่วคราว

“ดอยคำ” งดรับแก้วส่วนตัวชั่วคราว

ดอยคำขอความร่วมมืองดรับแก้วส่วนตัว ชั่วคราว สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการร้านดอยคำทุกสาขา เพื่อความสะอาดปลอดภัย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงดให้บริการแก้วสำหรับใช้ภายในร้าน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ร้านดอยคำออนไลน์

ซื้อง่าย สะดวกสบาย ส่งตรงถึงบ้าน

Shopee คลิก http://bit.ly/2A82d5e

Lazada คลิก http://bit.ly/37lbw0T

----------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันพิเศษจากดอยคำได้ที่

FACEBOOK : https://www.facebook.com/DoikhamFP

LINE Official Account : http://bit.ly/2QbPLrC

INSTAGRAM : http://bit.ly/2Q9Ql9y

TWITTER : http://bit.ly/2CvImkg

“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน
ปี 2563 “ดอยคำ” ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการทำกิจกรรม “กฐินดอยคำ ประจำปี 2563” และกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี” ภายใต้ “โครงการดอยคำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ชุมชน” โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะ และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน ที่หมายรวมถึงบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ
โดยเล็งเห็นว่า ขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีปริมาณขยะสูงมาก แต่ขวดพลาสติก PET มีคุณสมบัติที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรูปแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรูปแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาด ได้ดำเนินมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนี้
ทางร้านดอยคำทุกสาขา มีมาตรฐานการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตามรูปแบบของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ภายในร้าน ให้พนักงานทำความสะอาดภายในบริเวณร้าน และ/หรือ เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เช็ดทำความสะอาดพื้น ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า จุดบริการเครื่องดื่ม เคาท์เตอร์ ประตูทางเข้า-ออก ประตูตู้แช่แข็ง ตู้เก็บอุปกรณ์เตรียมการจำหน่าย อุปกรณ์ใส่สินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันก่อนเวลาเริ่มงาน และทุกชั่วโมง
พนักงาน ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ใส่ถุงมือ และหน้ากากอนามัย วัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และในระหว่างการปฏิบัติงานทุกสองชั่วโมง
ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงานดอยคำทุกคน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อลดการติดเชื้อแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามควบคุม ป้องกันอย่างเข้มงวด และให้ได้มาตรฐานสูงสุด ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เป็นสำคัญ

“ดอยคำ” ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้านดอยคำ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน ได้ที่
Line Official : https://bit.ly/3aPziCy
Shopee : http://bit.ly/2A82d5e
Lazada : http://bit.ly/37lbw0T

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ในงานและทรงเยี่ยมชมบูธดอยคำ โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ
โดยบูธดอยคำ นำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจำหน่ายพร้อมโปรโมชันพิเศษ อาทิ น้ำมะเขือเทศ 99% ซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศ 100% ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ ผลไม้อบแห้ง ชุดน้ำผึ้งดอยคำ และชุดของขวัญปีใหม่ดอยคำ 2564 ฯลฯ สามารถเลือกชม เลือกช้อปสินค้าคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” ในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่