ดอยคำ คว้ารางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ดอยคำ คว้ารางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” จากนิตยสาร BrandAge ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy?” โดย “ดอยคำ” ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที 6 ด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม” โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับการมอบรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy? จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Wise wisdom Revitalize business together พลิกฟื้น ธุรกิจ ไปด้วยกัน” โดยนิตยสารแบรนด์เอจ นิตยสารชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ร่วมการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ชั้นนำ จากหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ภายใต้โครงการ Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy? ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 23 ปี

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมการสำรวจ และวิจัย มีดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ

– รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ภาคใต้

– ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม อาจารย์วิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาคตะวันออก

– ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคกลาง

– ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถรับชมบรรยากาศการรับรางวัลได้ทาง https://fb.watch/jB-cIdKIzk/