โครงการวิจัยฯ การรีไซเคิลและการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสนใจดอยคำ ในฐานะผู้จัดการขยะในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

โครงการวิจัยฯ การรีไซเคิลและการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสนใจดอยคำ ในฐานะผู้จัดการขยะในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โครงการวิจัย “แนวทางเชิงปฏิบัติของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตสู่การรีไซเคิลและการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ ให้ความสนใจ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดการขยะในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว

โดยมี รศ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมภาษณ์ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ดอยคำ ณ ร้านดอยคำ ราชเทวี

ทั้งนี้ ดอยคำ ได้ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยข้อมูลที่โครงการวิจัยฯ ได้รับ จะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อวางแผนคัดแยกและบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ต่อไป