พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดให้บริการแล้ว

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดให้บริการแล้ว

วันนี้ (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564) จ.เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เปิดบริการให้ทุกท่านเข้าชม โดยผู้ที่ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม

สำหรับ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ที่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เกิดขึ้นมาพร้อมกับการฟื้นฟูโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 ที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายให้กับโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบเป็นจำนวนมาก

โดยในปี พ.ศ. 2515 โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ถูกต่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้นในพื้นที่การเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2515 ดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด”

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 053-051-021

Facebook : https://bit.ly/3G52llI

สามารถรับชมข้อมูลพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)ได้ที่ : https://bit.ly/3onzbIJ