โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้าโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง คว้าโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2021” จากการผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน

โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัลผ่านรูปแบบออนไลน์

สำหรับรางวัลนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

“ฅนดอยคำ” ร่วมแรงร่วมใจกัน รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน