แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

แหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” โรงเรียนบ้านยาง อำแภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ

จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำเมื่อปี 2561 ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์จุดกำเนิดดอยคำเส้นทาง แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ให้กำเนิดดอยคำ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแก่สถานการศึกษาและสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอฝาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนบ้านยาง เป็นหนึ่งในสถานการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกิจกรรมเดิน วิ่ง ๙ ตามรอยดอยคำ โดยนำมาสร้างแหล่งเรียนรู้ “รู้รักษ์พอเพียง” ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนร่วมกับดอยคำ