วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา
ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก
เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม

พันธกิจองค์กร

  • มุ่งมั่นพัฒนา “คน” ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่องให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพ ภายใต้สำนึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่ความยั่งยืน
  • มุ่งมั่นพัฒนา “องค์กร” ให้มีระบบการทำงานที่สูงประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อสร้างนวัตกรรม
  • มุ่งมั่นพัฒนา “ห่วงโซ่การผลิต” โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลางเพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
  • มุ่งมั่นพัฒนา “ผลตอบแทน” ให้เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์สุขต่อทุกผู้เกี่ยวเนื่อง
  • มุ่งพัฒนา “องค์ความรู้” จากการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและถ่ายทอดเผยแพร่ให้เกิดเป็นต้นแบบในการปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากลโลก

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย