Vision Mission Core Values

ปรัชญา

ดอยคำเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา
ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก
เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม

พันธกิจองค์กร

๑. มุ่งมั่นพัฒนา “คน” ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่องให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพภายใต้จิตสำนึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่ความยั่งยืน
๒. มุ่งมั่นพัฒนา “องค์กร” ให้มีระบบการทำงานที่สูงประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อสร้างนวัตกรรม
๓. มุ่งมั่นพัฒนา “ห่วงโซ่การผลิต” โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลางเพื่อให้มีคุณภาพที่ เหมาะสมและเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
๔. มุ่งมั่นพัฒนา “ผลตอบแทน” ให้เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์สุขต่อทุกผู้เกี่ยวเนื่อง
๕. มุ่งมั่นพัฒนา “องค์ความรู้” จากการประยุกต์ใช้ศาสตร์ของพระราชาและถ่ายทอดเผยแพร่ให้เกิดเป็นต้นแบบในการปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากลโลก

ค่านิยม

ร่วมแรงร่วมใจ

ใฝ่ความเป็นเลิศ

เกิดความสร้างสรรค์

จรรยาบรรณดีเด่น

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ดำเนินงานทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรในชุมชน มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ภายใต้เงื่อนไขตามกฏหมาย ตามข้อกำหนดของลูกค้า และมาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา ให้มีประสิทธิภาพของการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กรและบุคลากร เพื่อให้บรรลุถึงความยั่งยืนของบริษัท ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขโดยรวม ระหว่าง บริษัท ชุมชน คู่ค้า ผู้บริโภค และสังคม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกร มีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการป้องกันปัญหาและการปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. มีการป้องกันและควบคุมมลพิษในด้านของเสีย น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากกิจกรรมและการบริการ
๒. มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและประเทศคู่ค้า
๓. รณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ
๔. ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001

รายงานการดำเนินการและความยั่งยืน
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)

รายงานการดำเนินการและความยั่งยืน
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน)

นโยบายพลังงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกร มีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ระบบการจัดการพลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามระบบและดำรงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล
๒. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. การจัดการพลังงานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
๔. วิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ
๕. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวนประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ
๖. ทำการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
๗. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและดำรงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกร ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร ผู้บริโภค คู่ค้า และพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจิตสาธารณะ พัฒนาเกษตรกรและผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาชุมชนให้กินดีอยู่ดีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย