การก่อตั้งตราสัญลักษณ์

การก่อตั้งตราสัญลักษณ์

งานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ตามหลักการดำเนินการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ และ ๒ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงแรกใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานชื่อ “ดอยคำ” และเครื่องหมายการค้า  จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ในการจัดจำหน่าย เครื่องหมายการค้ามีลักษณะดังนี้

งานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ตามหลักการดำเนินการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ และ ๒ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงแรกใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานชื่อ “ดอยคำ” และเครื่องหมายการค้า  จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้ในการจัดจำหน่าย เครื่องหมายการค้ามีลักษณะดังนี้