รางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022” ด้านอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022” ด้านอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน