ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสกลนคร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกล-นาแก ก่อสร้าง

๑๘๑๘ ถนนรัฐวัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร ๐๙๕-๑๙๘-๙๖๘๐
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา

โดย บริษัท ต้นกล้าในป่าใหญ่ จำกัด

๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๙๓-๙๒๙-๓๙๒๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดระยอง

โดย บริษัท รอแยล ฮาโมนี่ จำกัด

๔๔/๙ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทร ๐๙๗-๐๙๘-๙๕๙๕, ๐๖๑-๕๔๕-๙๕๓๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

 

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย บริษัท เปรม แอด แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

๗๓ ถนนอู่ทอง
ตำบลหอรัตนไชย อำเภออยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร ๐๓๕-๓๘๗-๓๘๘
โทร ๐๘๑-๘๔๖-๐๐๖๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนสูง)

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาตมภู ฟูเอล

เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร ๐๘๑-๑๘๖-๓๘๘๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี

๑๓๔๓/๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร ๐๗๕-๔๑๙-๑๑๙
โทร ๐๘๓-๖๔๒-๒๕๔๐
โทร ๐๙๑-๘๔๗-๐๘๔๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย บริษัท เนเจอร์ ออลเทรดดิ้ง จำกัด

๑๘๗-๑๘๙ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๐๒๘
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๒๙๗
โทร ๐๘๙-๗๒๕-๑๖๘๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสงขลา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร์ธนา

๖/๓ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร ๐๖๑-๕๑๖-๗๗๗๒
โทร ๐๘๘-๗๘๙-๑๘๓๓
โทร ๐๘๑-๕๔๓-๙๙๕๑
โท
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดพิษณุโลก

โดย บริษัท อีคอนเครื่องดื่ม จำกัด

๓๗๙ ถนนบรมไตรโลกนาถ ๒
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
โทร ๐๘๓-๑๖๖-๒๐๕๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดลำปาง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์เอนเจิล

๔๓/๓๗ ถนนท่าคราวน้อย
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐
โทร ๐๙๙ – ๑๓๖-๓๖๑๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอ สีคิ้ว)

โดย บริษัท ธนาดุลปิโตรเลียม จำกัด

๕๘ หมู่ ๑๒
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๔๐
โทร ๐๘๑-๙๕๙-๔๖๓๖
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดสงขลา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียงหลวง

๖๑๙/๖ ถนน ไทรบุรี
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
โทร ๐๘๑-๙๕๗-๐๗๕๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดตรัง

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูหลวงกรีนเพลส

๕๐/๑๙ หมู่ ๑๐
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐
โทร ๐๖๑-๙๔๙-๙๒๒๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ

สาขา จังหวัดอุดรธานี

โดย บริษัท กุลจิตติ จำกัด

๕๓๕ หมู่ ๑
ซอยบ้านหนองบัว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐
โทร ๐๙๕ – ๑๖๕ – ๔๑๙๙
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย