ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ

ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ
ปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งประเทศ ที่มีมูลค่าต้นทุนค่าเสียโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
โดยในเดือนมีนาคม 2564 เว็บไซต์รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ IQAir จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 220 US AQI อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพ นับว่าเป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทุกแห่ง โดยเฉพาะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าในภาคเหนือ เป็นต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ก็ยังประสบปัญหาเรื่องไฟป่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวของคนในพื้นที่ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้
กว่า 10 ปีแล้วที่ “ฅนดอยคำ” โดย พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดเตรียมแผนการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า ทั้งการให้ความรู้คนในชุมชน วางแผนดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาผืนป่าไว้
ในด้านการทำงาน ดอยคำได้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนซึ่งโรงงานหลวงฯ อยู่ในพื้นที่แห่งนื้ โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการล้อมวงพูดคุย สำรวจเส้นทาง โดยมีแกนนำชุมชน ผู้ที่เข้าใจบริบทของชุมชนมาร่วมด้วย
จากนั้นได้ชักชวนชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวชุมชนบ้านยาง โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนจีนจงเจิน เครือข่ายรักลุ่มน้ำแม่งอน เครือข่ายกลุ่มคนรักต้นไม้ เครือข่ายกลุ่มป่าไม้ปลอดสารพิษ ยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ กว่า 200 คน มาร่วมแบ่งปันปัญหาและเล่าประสบการณ์ในเรื่องไฟป่า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและจัดการไฟป่าในพื้นที่ โดยหวังว่าจะทำให้ทุกคนซึ่งอยู่ในพื้นที่พึ่งตนเองได้ เพราะไม่มีใครที่รู้จักพื้นที่ดี เท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ และยังเป็นการปลูกป่าในใจคน ให้รู้และเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ทำให้ป่าอยู่กับคนและคนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนสืบไป

 

โดยมีกิจกรรมเผยแพร่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทำแนวป้องกันไฟป่าอย่างถูกวิธี ให้ความรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริการพัฒนาป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ รวมถึงจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าจะมีการสนับสนุนในเรื่องการดับไฟป่าจากภาครัฐ แต่ดอยคำ ในฐานะผู้ประกอบการที่มีโรงงานหลวงฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนและชุมชนในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ โดยหวังว่า การร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย จะสร้างความรักและหวงแหนผืนป่ามากกว่าเดิม เพราะพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์แก่ลูกหลานของคนในพื้นที่ และมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน
พวกเรา “ฅนดอยคำ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีส่วนในการช่วยให้ชุมชนได้พึ่งตนเองและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม สอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน