เนื่องด้วยดอยคำใช้ผลไม้สดเป็นวัตถุดิบ
จากแหล่งเพาะปลูกในประเทศที่มีความแตกต่างกันทางสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล ส่งผลให้วัตถุดิบมีรสชาติหรือความหวาน ที่แตกต่างกัน

การผลิตในปริมาณมากจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องปรับรสชาติของผลิตภัณฑ์ด้วยสารให้ความหวานจากธรรมชาติ ได้แก่ มัลติทอลไซรัป ฟรุกโตส สตีวิออลไกลโคไซด์ (สารสกัดจากใบหญ้าหวาน) ให้ความหวาน พลังงานต่ำ เพื่อให้รสชาติและค่าความหวานคงที่เท่ากันทุกล็อตการผลิต