หากต้องการขอข้อมูล รบกวนทำเอกสารและระบุรายละเอียดที่ต้องการจากบริษัทฯ เรียนถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะ ส่งมาที่อีเมล์ info@doikham.co.th หรือส่งจดหมายมาที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๖๖๙๙๒ ขอบคุณค่ะ