“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

15 August 2019
“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา

วันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ฅนดอยคำ และก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา ดังวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม” สืบไป

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสให้ดอยคำจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดอยคำ จึงได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) เพื่อความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้สังคมด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย