“ดอยคำ” สนับสนุนนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริและสินค้าโอทอป ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

“ดอยคำ” สนับสนุนนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริและสินค้าโอทอป ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ดอยคำ” สนับสนุนนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริและสินค้าโอทอป ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

จากมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายในประเทศไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ สินค้าโอท้อป เพื่อเป็นของขวัญและของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ระดับชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนนั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรรมในเมืองไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนนโนบายมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อนำมาแปรรูปโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรไทย ตามวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยศาสตร์แห่งพระราชาอย่างยั่งยืนมากว่า ๔๖ ปี

ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยการสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่มาจากผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ โดยสามารถสั่งซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา ร้านโครงการหลวง ร้านตัวแทนจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ