“ดอยคำ” ร่วมกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓

“ดอยคำ” ร่วมกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมใจกันฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธิตแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง สอนทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเบื้องต้น การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ อันเป็นไปตามกฎกระทรวง ในเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕