โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ทำบุญวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ และบริษัทในปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ ๑๐

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายอาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งมีการผู้ข้อมือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเลี้ยงอาหารพนักงานโรงงานหลวงฯ
และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) อีกทั้ง ยังร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ
โอกาสนี้ มีพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมใจกันร่วมงานบุญ นับเป็นไปตามนโยบายของดอยคำที่พร้อมเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้าน ตามศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โรงงานหลวงฯ(บ-ว-ร-ร)