รางวัลที่ได้รับ

ประกาศนียบัตร

โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ประกาศนียบัตรนำเสนอผลงานและกิจกรรมเข้าร่วม ในงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙” (Thailand Research Expo 2016)

รางวัล

Superior Taste Award 2016

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

การประกวดแกะสลักผักผลไม้ตามโครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

รางวัล

บริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

รางวัล

หน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

อย่างดียิ่ง

รางวัล

TCC BEST AWARD 2014

ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัล

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี ๒๕๕๗

รางวัล

Bai Po Business Awards by SASIN

รางวัลแห่งความโดดเด่นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ปี ๒๕๕๗

รางวัล

Partnership Award 2013

รางวัลชนะเลิศ

คูหาสวยงาม ขนาดมาตรฐาน ในงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 6 Makro HoReCa 2010

รางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียว

ประจำปี ๒๕๕๓

รางวัล

สถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

รางวัล

Supplier of the year 2008

รางวัล

ผู้ผลิตสินค้าไทยดีเด่น HERO OF THE YEAR 2003

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย