สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัย  โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช รวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง)  และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) หลังจากนั้นทรงมอบของที่ระลึกแก่คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรฯ  พระราชทานใบรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ “กลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” พระราชทานอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีผลิตมะเขือเทศผงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครทูลเกล้าถวายฯ แก่บริษัทฯ ก่อนทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช” หลังจากนั้นทรงทอดพระเนตรภายในอาคารทั้งสองแห่ง ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงาน พนักงานบริษัทฯ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตให้โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ ก่อนเสด็จฯ กลับ

โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร

มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑๔,๐๕๓ ตารางเมตร ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ประกอบด้วย พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ สถานที่ขนถ่ายสินค้า ห้องเย็น โรงเก็บบ๊วยดอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ สำนักงาน โรงอาหาร และโรงรับรอง เพื่อรองรับการขยับขยายองค์กรในอนาคต และเป็นสถานที่รับรองสำหรับประชาชนที่สนใจในการเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชากับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ณ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบอาคารถูกก่อสร้างภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว  สีเดียวกับชุมชน” ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES)   โดยใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับการบริหารจัดการทรัพยากร ภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาทั้งพันธุ์พืชท้องถิ่น และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เน้นผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรค จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue Culture) ให้ได้ต้นพันธุ์คุณภาพดี ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการคัดเลือกพันธุ์ (conventional breeding) และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular Breeding) เป็นการลดต้นทุนทางด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกร โดยร่วมมือกันระหว่างบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ซึ่งในปัจจุบันโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี เพื่อขยายต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญของโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช  คือ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งพระราชาให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ยังมีโครงการร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ๓ แนวทาง คือ  ๑.งานวิจัยและส่งเสริมเกษตร ปตท. ประกอบด้วย ถุงเพาะชำ และพลาสติกคลุมดิน ผลิตจากพลาสติกย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastic) และโรงเรือนถอดประกอบได้และพลาสติกคลุมโรงเรือน  ๒.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์  และ ๓.งานพัฒนาร้านดอยคำ