สถานที่จำหน่าย

ร้านดอยคำ

ร้านครอบครัวดอยคำ (Franchise)

ร้านร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย