นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ (www.doikham.co.th) ใช้คุกกี้เพื่อแยกคุณออกจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ สิ่งนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีแก่คุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ และการตั้งค่าอื่นๆ การจดจำดังกล่าวจะทำให้การเข้าชมครั้งถัดไปของคุณง่ายยิ่งขึ้น และไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากยิ่งขึ้น
Cookies ที่เราใช้

  • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่
  • Analytics Cookies / Google Analytics เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ของ Google ที่จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์และแอปเข้าใจว่าผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาอย่างไร เครื่องมือนี้อาจจะใช้คุกกี้ชุดหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าชมแต่ละคนไปที่ Google คุกกี้ประเภทหลักที่ Google Analytics ใช้คือคุกกี้ “_ga”

นอกเหนือจากการรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์แล้ว อาจมีการใช้ข้อมูลที่ Google Analytics รวบรวมจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ร่วมกับคุกกี้ของโฆษณาบางตัวตามที่อธิบายด้านบนเพื่อช่วยแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google (อย่างเช่น Google Search) และทั่วทั้งเว็บ รวมถึงเพื่อวัดการโต้ตอบกับโฆษณาที่เราแสดง

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ตรวจสอบราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทรเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำนิติกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท และให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัท ให้แก่ท่าน หรือเพื่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับบริการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำนิติกรรมใดๆ ของท่าน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับ SMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัททันทีที่ โทร ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่

๑. ได้รับความยินยอมจากท่าน
๒. การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำนิติกรรมที่ท่านประสงค์
๓. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
อีเมลล์ info@doikham.co.th โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๒ โทรสาร ๐๒ ๖๕๖ ๖๙๙๑
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล