ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าอบรมในหลักสูตร “การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายในส่วนโฆษณามากยิ่งขึ้น โดยมีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ผู้บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒” พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้เข้าใจในกฎหมายข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
และนายพศวัฒน์ จุมปา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการใช้ข้อความและภาพการโฆษณา” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับ ผู้บริหาร และพนักงานของ ดอยคำ ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากการอบรม พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจกฎหมายในการโฆษณามากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด