ดอยคำ บรรยายในหัวข้อ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยพ่อหลวง เพื่อคนไทยกินดีอยู่ดี”

ดอยคำ บรรยายในหัวข้อ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยพ่อหลวง เพื่อคนไทยกินดีอยู่ดี”

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยพ่อหลวง เพื่อคนไทยกินดีอยู่ดี” แก่นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ๙ แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนน้ำสมุนไพร และน้ำผลไม้ ดอยคำ ในกิจกรรมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล