งานแถลงข่าว “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค”

งานแถลงข่าว “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค”

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยคุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แถลงข่าวลดราคาสินค้าดอยคำ ในงาน “ดอยคำ สร้างสังคมแห่งการให้ คืนกำไรสู่ผู้บริโภค” บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ (สำนักงานใหญ่)

ซึ่งการลดราคาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนกำไร และขอบคุณผู้บริโภค ที่เป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทย อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กร ในการมุ่งเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) แบบฉบับดอยคำ (Doi Kham Model) ที่ให้ความสำคัญและปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสีย อย่างรอบด้านและเป็นธรรม โดยราคาใหม่นี้ จะมีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป อย่างไม่มีกำหนด ทุกช่องทางการจำหน่าย